20. storočie

Veľký vplyv na organizovanie činnosti DHZ malo založenie slovenskej Zemskej hasičskej jednoty v roku 1922 v Trenčíne,ktorej základnou úlohou bolo zjednotiť všetky existujúce hasičské organizácie a rozšíriť sieť dobrovoľnej hasičskej ochrany na celé územie Slovenska.
ZHJ mala trostupňovú štruktúru.Nižším článkom boli Okresné hasičské jednotky a základným článkom Dorovoľné hasičské zbory.Činnosť zborov navonok bola charakterizovaná ako hasičská,všeobecno-záchranná a samaritánska,na základe čoho vznikla veľmi dobrá spolupráca s Československým Červeným krížom,ktorý v roku 1926 usporiadal v Prešove jarnú slávnosť.
V roku 1928 sa v meste konali hasičské slávnosti pri príležitosti 50.výročia obnovenia činnosti DHZ v Prešove.Na slávnostnom Valnom zhromaždení 29.septembra 1928 boli udelené vyznamenania veteránom-zaslúžilým členom : Gallovi,Pirohovi a Rijakovi.30.septembra bolo predvedené poplachové cvičenie prešovského hasičského zboru s ukážkami spolupráce so samaritánmi,pod vedením veliteľky Dr.Weinerovej.Po skončení cvičenia bola vysvätená zástava DHZ mesta Prešov.
Po Jánovi Sikulovi sa stáva veliteľom DHZ Prešov v roku 1935 Pavol Košík.Ešte začiatkom tridsiatych rokov vykonávali požiarnu ochranu len dobrovoľníci.Pre ochranu okresného mesta bol vytvorený Hasičský ochranný zbor mesta Prešov,ktorý mal 9 platených hasičov.V rokoch 1935-37 bola vybudovaná na tie časy moderná hasičská kasáreň,kde sa organizovali cvičenia platených a dobrovoľných hasičov,ktorí spoločne vykonávali asistenčné služby,požiarne hliadky a v lete dobrovoľníci vypomáhali plateným hasičom.Po začiatku vojny sa počet platených hasičov zvýšil na 14.Uniformy pre platených aj dobrovoľných hasičov boli šité za peniaze mesta.V čase 2.svetovej vojny mal DHZ dobré meno,lebo svoju činnosť zameriaval na ochranu pred požiarmi a pohromami,teda to poslanie,na ktoré bol pri svojom založení určený.
V roku 1953 bol ustanovený Verejný požiarny útvar,ktorého veliteľom do roku 1958 bol Jozef Čurík.V útvare slúžilo 42 príslušníkov z povolania,z ktorých mnohí boli zároveň členmi DHZ mesta Prešov.Pomáhali dobrovoľníkom v získavaní odborných vedomostí a dobrovoľníci sa podieľali na zabezpečovaní preventívnych opatrení.
Myšlienka na zriadenie požiarnického múzea v Prešove vznikla na začiatku 60-tych rokov.Jej otcom bol Pavol Košík.Vo svojom dome zozbieral množstvo hasičských exponátov.Pri príležitosti 120.výročia vydania zakladacej listiny Dobrovoľného hasičského a záchranného zboru v Prešove v roku 1967 zo zozbieraných exponátov Pavol Košík inštaloval v priestoroch prešovského Vlastivedného múzea výstavu,ktorá bola bezprostredným podnetom k zriadeniu celoslovenskej stálej expozície,ktorá bola 12.októbra 1978 slávnostne sprístupnená verejnosti pod názvom " Človek a oheň - minulosť a prítomnosť požiarnej ochrany na Slovensku."
Na zabezpečení požiarnej ochrany v meste sa nepodieľali iba členovia DHZ.Postupným spriemyseľňovaním mesta narastala potreba zabezpečenia požiarnej ochrany v novobudovaných závodoch.Takto vznikajúce závodné DPZ boli riadené mestským výborom DPO.Závodné požiarne zbory boli zriadené : 1932-Rudné bane a solivary,1953-Drevostol,1955-ZPA,1958-OZKN,1960-ZVL,1967-VAP,1977-Dopravný podnik,,1985-Zdroj.Dobrovoľníci pracovali aj v Plete,ČSAD,Hydinárskych závodoch,Piloimpregne.V roku 1995 sa ale zo všetkých menovaných zúčastnil Previerky pripravenosti iba DZHZ Křížik,VAP a Dopravný podnik.V roku 2004 činnosť vykazuje iba Křížik as. a aj tomu hrozí zánik, z dôvodu vyhlásenia konkurzu na podnik.Družstvá VAP a Křížik dosahovali pritom vynikajúce výsledky na súťažiach a PP.
Členmi DHZ Prešov bol celý rad osôb,ktorým záležalo na dobrom mene a dosiahnutých výsledkoch,hlavne pri výchove mladej generácie.Zbor sa môže pochváliť aj držiteľmi najvyšieho vyznamenia Zaslúžilý člen DPO : Pavol Košík,Ján Bušek,Vladimír Zorvan,Jozef Procházka,Štefan Blizman a Valéria Zmijová.Všetci menovaní muži už niesu medzi nami.
Držitelia Za mimoriadne zásluhy :Ján Bušek,Štefan Blizman,Peter Cápay,Jozef Čurík,Anna Dzurjová,František Hevera, Oliver Kalnásy,Pavol Košík,Štefan Kohút,Jozef Procházka,Vladimír Zorvan a Valéria Zmijová,
Držitelia Za príkladnú prácu : Marián Barna, Ján Bušek,Štefan Blizman,Peter Cápay,Jozef Čurík,Anna Dzurjová,František Hevera,Andrej Husovský,Pavol Košík,Štefan Kohút,Dušan Kozák,Jozef Procházka a Valéria Zmijová.

Bohu na slávu, blížnemu na pomoc.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode