Požiarna prevencia

Oheň je zlý pánVytlačiť
 

Jarné mesiace predstavujú veľké nebezpečenstvo vzniku požiarov. Ich zabráneniu môže pomôcť každý.

Oheň je zlý pánHasiči dôrazne upozorňujú na veľké nebezpečenstvo pri vypaľovaní trávy, ktoré každoročne spôsobuje smrteľné zranenia našich blízkych, ale i veľa požiarov lesných porastov, stohov slamy a hospodárskych budov.

Za vznikom mnohých požiarov stoja deti, preto je potrebné venovať pozornosť ich pobytu v prírode. Je nevyhnutné pamätať aj na to, že každá odhodená a neuhasená cigareta či zápalka je tiež častou príčinou požiarov.

Iba s podporou všetkých ľudí sa podarí uchrániť prírodu pred zbytočnými stratami.

Podľa legislatívy sa na zabezpečení protipožiarnej prevencie a ochrany lesov pred požiarmi musia podieľať štátne a neštátne subjekty. pozemkové spoločenstvá i individuálni vlastníci, ktorí obhospodarujú lesy ako aj mestské a obecné úrady.

Fyzická osoba je povinná:

  • Oheň je zlý pándodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi,
  • dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
  • oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej objektoch alebo užívaní, ktoré má vo vlastníctve alebo užívaní,
  • zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a vykonávanie kontroly komínov v jej objektoch alebo priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo užívaní,
  • dodržiavať pri manipulácii s horľavými látkami požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť,
  • umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonávanie potrebných úkonov pri zisťovaní príčin vzniku požiarov,
  • zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá nezabezpečí v súvislosti s vlastníctvom lesov, so správou lesov alebo hospodárením v lesoch plnenie opatrení na účinné zdolávanie požiarov lesa podľa zákona o ochrane pred požiarmi a predpisov vydaných na jeho vykonanie, uložiť pokutu do výšky 16 596 eur.

Za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na úseku ochrany pred požiarmi tým, že vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladá oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu, môže uložiť pokutu do výšky 331 eur.

Podľa štatistík v roku 2018 v okrese Prešov zasahovali hasiči pri 61 požiaroch v ostatnom prírodnom prostredí, čo je o 8 požiarov menej ako v predchádzajúcom roku. V 32 prípadoch príčinou vzniku požiarov bolo vypaľovanie trávnatých porastov, bylín, kríkov a stromov čo je o 4 prípadov menej ako v predchádzajúcom roku. V lesnom hospodárstve boli zaznamenané 2 lesné požiare so škodou do výšky cca 1500 eur. Jeden požiar vznikol v katastri obce Chminianske Jakubovany a druhý požiar v katastri obce Miklušovce.

 

 

 

Bohu na slávu, blížnemu na pomoc.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode